ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το σύστημα κατάσβεσης F για λίπη & έλαια «FIWAREC» συμμορφώνεται πλήρως µε τις υποδείξεις της υπ. Αριθ. 61407 Φ.701.6/27-11-2009 διαταγής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τα αυτόµατα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών & ελαίων.

Οι γενικές αρχές των εν λόγω συστημάτων διέπονται από το πρότυπο NFPA 17A. Το εν λόγω σύστηµα “Fiwarec” της F.S.S. φέρει ως κατασβεστικό υλικό αφρό µε εµπορική ονομασία «RÜHL FAVORIT HOME», το οποίο έχει έγκριση αποδοχής από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σιούτος (Αριθ. Πρωτ : 56737 Φ. 701.6, Α∆Α 4ΙΙΕΙ-ΒΘ,