Δεξαμενές Υγραερίου

zgas-tanks

Τοποθετήσεις Δεξαμενών Υγραερίου όλων των τύπων και μεγεθών για Επαγγελματική & Οικιακή Χρήση.

Η δεξαμενή υγραερίου, με βάση τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό (ΦΕΚ 1257 Β’ /3.9.03) είναι ένα σταθερό μεταλλικό δοχείο πίεσης, αποθήκευσης υγραερίου, με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 150 λίτρων, με κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήμα, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Οι κύριοι λόγοι για επιλογή δεξαμενής υγραερίου, είναι:

 1. Η δυνατότητα τροφοδοσίας για την κάλυψη μεγάλων απαιτήσεων

 2. Η οικονομία, αφού η τροφοδοσία με φιάλες είναι ακριβότερη.

Οι δεξαμενές υγραερίου διακρίνονται σε Υπέργειες και Υπόγειες.

Ως υπόγειες δεξαμενές εννοούνται οι θαμμένες με ολόπλευρη κάλυψη της δεξαμενής με χώμα.

Εξοπλισμός Δεξαμενής Υγραερίου

Η δεξαμενή υγραερίου σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με:

 1. Βαλβίδα Πλήρωσης,

 2. Βαλβίδα Λήψης Αέριας Φάσης,

 3. Μανόμετρο Ασφαλείας,

 4. Διάταξη Ένδειξης Στάθμης,

 5. Ασφαλιστική Βαλβίδα Ανακούφισης Πίεσης,

 6. Δείκτη-Περιοριστή Μέγιστης Στάθμης

 7. Βαλβίδα Εκκένωσης Υγρού.


Πιστοποιητικό Κατασκευής

Για κάθε δεξαμενή υγραερίου πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Κατασκευής στο οποίο θα αναγράφονται:

 1. Ο Κατασκευαστής

 2. το Έτος Κατασκευής

 3. ο Αρ. Σειράς

 4. τα Υλικά Κατασκευής

 5. ο σχετικός Κανονισμός ή Πρότυπο και η Συμμόρφωση με την Οδηγία 97/23/ΕΚ

 6. οι Δοκιμές που έχει υποστεί

 7. η Χωρητικότητα της.


Ενδεικτικά, για εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου χρειαζεται,

Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 3 μέτρα γύρω από την δεξαμενή, μακριά από εστίες ανάφλεξης σε χώρους με καλό εξαερισμό.

Απαιτείται χώρος ο οποίος θα εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση και στάθμευση του βυτιοφόρου, σε απόσταση περίπου 25μέτρων από εκεί που θα τοποθετηθεί η δεξαμενή.