“OoniDay Giveaway” ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΡΑ ‘’OONIDAY’’ – 21 MAIOY

“OoniDay Giveaway” @ ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΟΕ

 

 

ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΡΑ ‘’OONIDAY’’ – 21 MAIOY !!!!

 

 

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΣΟΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ!🔥🎁😱😱

 

 

1 Super τυχερός/ή θα κερδίσει ένα Multi-fuel Φούρνο Πίτσας Ooni Karu 12 και ενα Ooni Φτυάρι Πίτσας Αλουμινίου 12’’. Αξία Δώρων 398€🎁 🎁😱😱😱😱 !!!!!!!

 

 

 

Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

📌Follow @zgas.gr

📌Follow @OoniHQ

📌𝐋𝐈𝐊𝐄  σε αυτό το post

📌𝐓𝐀𝐆 σε σχόλιο* 2 διαφορετικούς λογαριασμούς στο instagram

———————————————————————

Το Giveaway ξεκινάει τη Τρίτη 26/4/2022 και ώρα 00:00 και λήγει την Κυριακή 8/5/2022 και ώρα 24:00. Για την ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω digital μηχανισμού τη Δευτέρα 9/5/2022.

Ο νικητής/τρια, θα ανακοινωθεί σε story στο instagram την ημέρα της κλήρωσης και θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα.

———————————————————————

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο και επάγγελμα.

——————————————————————–

 

Για τη συμμετοχή στο giveaway δεν είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση κάποιας αγοράς .

 

 

!!!!!!Καλή επιτυχία!!!!!!!

 

 

 

Όροι Διαγωνισμού

Προωθητική Ενέργεια “#OoniDay Giveaway” @ ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΟΕ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της εταιρείας Ooni, η εταιρεία με την επωνυμία «PSISTIS Εμπορική ΙΚΕ», που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 306 – Χαλάνδρι Αττικής – 15232, με ΑΦΜ: 800798539 / Δ.Ο.Υ Χολαργού, εφεξής καλούμενη «η εταιρεία», διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») με ονομασία “OoniDay Giveaway” @ ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΟΕ (εφεξής η «διοργανώτρια»), σύμφωνα με τους επόμενους όρους:

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω «Προωθητική Ενέργεια» έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω «Προωθητική Ενέργεια» έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο και επάγγελμα.

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της «διοργανώτριας», της «εταιρείας», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό.

 1. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 26/4/2022 ώρα 00:00:01 έως και 8/5/2022 ώρα 24:00:00.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Δικαίωμα έγκυρης συμμετοχής έχουν όσοι συμμετέχοντες προβούν σε όλες τις παρακάτω ενέργειες:

 • like στο post
 • ένα (1) comment με δύο (2) tag σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς στο Instagram
 • follow τον λογ/μο της «διοργανώτριας» στο Instagram καθώς και τον επίσημο λογ/μο της Ooni: @OoniHQ.

 

 1. Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας

Ένας τυχερός θα κερδίσει τα εξής δύο (2) δώρα:

1 τεμάχιο: Φούρνος Πίτσας Ooni Karu 12 (UU-P0A100) αξίας 359€ &

1 τεμάχιο: Ooni Φτυάρι Πίτσας 12″ Αλουμινίου (UU-P0A400) αξίας 39€.

Για την ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω digital μηχανισμού κληρώσεων διασφαλίζοντας την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης και το αδιάβλητο της διαδικασίας, στις 9 Μαΐου, στην έδρα της «διοργανώτριας» ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της «διοργανώτριας». Στην κλήρωση θα τοποθετηθούν όλες οι έγκυρες συμμετοχές που καταγράφηκαν εντός της διάρκειας της «προωθητικής ενέργειας». Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με την παρούσα «προωθητική ενέργεια».

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει και τα δύο (2) δώρα, καθώς και ένας (1)  επιλαχών για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα της «διοργανώτριας» στο Instagram.

 1. Παράδοση των δώρων

Ο νικητής μετά την ανακοίνωση του ονόματος τους από τη «διοργανώτρια», θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός 5 εργάσιμων ημερών με τη «διοργανώτρια» μέσω του λογ/μου του στο Instagram, στον οποίο θα πρέπει: α) να δηλώσει ότι αποδέχεται το δώρο, β) να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία και να του αποστείλει η «διοργανώτρια» το δώρο. Εφόσον η επικοινωνία με το νικητή των δώρων δεν καταστεί δυνατή, αυτός χάνει το δικαίωμα στο δώρο και στη θέση του υπεισέρχεται ο επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στην «προωθητική ενέργεια» δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, ή ακυρωθεί, ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο. Η επικοινωνία με τον επιλαχών γίνεται με τον ίδιο μηχανισμό που προβλέπεται και για τον αρχικό νικητή, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το νικητή ούτε με τον επιλαχών ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το δώρο, η «διοργανώτρια» θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Οι ενέργειες ειδοποίησης αποδεικνύονται πλήρως από την καταγραφή αρμόδιου εκπροσώπου της «διοργανώτριας», η δε απόφασή του στο ζήτημα αυτό θα είναι οριστική.

 1. Τροποποίηση Όρων

Η «διοργανώτρια» δεν δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους της προωθητικής ενέργειας και δεν έχει δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται από την «εταιρεία». Σε περίπτωση που η «διοργανώτρια» θελήσει να παρατείνει, να αναβάλει, ή/ και να ματαιώσει οποτεδήποτε την «προωθητική ενέργεια», καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, αφαιρείται από τη «διοργανώτρια» το δικαίωμα συμμετοχής της στην ως άνω «προωθητική ενέργεια». Καμία περαιτέρω αξίωση δεν έχει η «διοργανώτρια» από την «εταιρεία».

 1. Δημοσιότητα.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της «διοργανώτριας».

 1. Δίκαιο.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχούσα διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Αποδοχή των Όρων.

Η συμμετοχή στην «προωθητική ενέργεια» συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

Επίσης η συμμετοχή στην «προωθητική ενέργεια» συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη «διοργανώτρια» ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων και για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Με την συμμετοχή του ο χρήστης επιβεβαιώνει και αποδέχεται την δημόσια ανάρτηση του ονόματός του, ως νικητής στην επίσημη σελίδα της «διοργανώτριας», όπως επίσης και την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του στην «εταιρεία», καθώς και το δικαίωμα της «εταιρείας» να επικοινωνήσει με τον νικητή της κλήρωσης.

 

Προτεινόμενα άρθρα